FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

Teamcenter ​versionsnyheter och -historik ​Nedan finns information om versionsnyheter och -historik indelat i 
 • ​ändringar som är relevanta för användare 
 • detaljerad versionshistorik och information om ändringar​

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Ändringar relevanta för användare​​

  
Beskrivning
  
  
Diskussioner och release notes

​I samband med att Teamcenter R4 har en ny funktionalitet driftsatts som heter "Discussions" – Det möjliggör att du kan skapa diskussioner med andra Teamcenteranvändare kopplat till det objekt man tittar på via knappen "Discuss" i högra menyn. Fullständiga Release Notes hittar ni i Teamcenter under sektionen för Release Notes.

 

2023-11-144.0
Teamcenter release 3

Teamcenter Release tre omfattar i huvudsak 4 områden: 

 • Införande av funktionalitet för att kunna klassificera information som lyder under Exportkontroll
 • Införande av funktionalitet för ärendehantering initialt endast för FMV VerkO Flyg med tillhörande migrering från System DÄB
 • Uppgradering av Teamcenter med ny version
 • Funktionalitetsförbättringar på driftsatt lösning, främst inom Grund-och förvaltningsdata

Bra att ha koll på:

 • I samband med driftsättningen kommer Teamcenter inte vara tillgängligt från 2023-05-26 kl 17:00 till 2023-06-07 kl 07:00. Planera er verksamhet utifrån detta.
 • Utbildning/information inför driftsättningen kommer att ske under maj enligt följande:
  • Utbildning inom Exportkontroll – berör endast användare från FMV. Användare från Försvarsmakten kommer vid behov kallas i särskild ordning.
   • Administrering, uppsättning och applicering av exportkontroll licenser. Anmälan sker via respektive VerkO i FMV i enlighet med utgiven utbildningsplan (22FMV1061-18). Utbildning sker under  en dag på FMV Tre vapen med klassrumsutbildning.
   • Utbildning i exportkontroll för inregistrerare av förnödenheter och TO-admin. Information och inbjudan utskickad med mail till de som har någon av rollerna 2023-04-14. Utbildning sker med Skype vid olika tillfällen.
  • Utbildning inom Ärendehantering– berör endast användare från FMV inom VerkO Flyg
   • Utbildning planeras till berörda användare i särskild ordning
  • Information som planeras publiceras på logistikportalen i maj
   • Förbättrad funktionalitet på driftsatt lösning samt förändrat gränssnitt (Ny version av Teamcenter)
   • Information om exportkontroll för "användare"

Beskrivning av kommande funktionalitet:

Exportkontroll:

Införandet av exportkontroll i Teamcenter innebär att klassificering av termen Government Classified kommer att aktiveras vilket berör alla användare i Teamcenter.​

 

De gällande exportkontrollregelverk som kommer att implementeras efter GoLive är följande:

 • Förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
 • Förordningen om (2000:1217) om produkter med dubbla användningsområden (PDA*)
 • International Traffic in Arms Regulation (ITAR, USA krigsmateriel)
 • Export Administration Regulation (EAR, USA)
 • EUML (EU:s militära lista)

*PDA: Produkter med Dubbel Användning

Det innebär att förnödenheter kommer att kunna ges en specifik exportkontrollkod. Det medför en behörighetsbegränsning när förnödenheter/informationsobjekt är under exportkontroll.

I samband med införandet kommer man kunna styra vilka som ser vilken information utifrån exportkontroll-regelverket. Det innebär att den information som lyder under exportkontroll kommer kunna ansättas med "Government Classification" vilket innebär att användare som inte har erforderlig rättighet att se informationen inte kommer se den utan att man tilldelas en licens som ger unik åtkomst till enskilt informationsobjekt. Alla som är anställda kommer få rättigheter att se exportkontrollerad information. För övriga gäller Beslut om konsulters status vid hantering av exportkontrollerad materiel eller information (19FMV5781-16:1) om konsulten kan ges rättighet att se objekt som omfattas av Government Classification.

Detta kommer påverka samtliga användare enligt nedan:

 • Viewers:
  • Om man inte har rättighet att se exportkontrollerad information kommer man inte att kunna se eller söka information klassificerad med Government Classification, detta gäller alla konsulter i systemet. För anställda kommer ingen skillnad märkas mot nuvarande behörighetsstyrning.
  • Avseende Förnödenheter så har vissa attribut (Termer) beslutats att ej omfattas av Exportkontroll vilket innebär att man kommer kunna hitta dessa i systemet även om man inte har rättighet att se exportkontrollerad information. Däremot kommer man bara se en begränsad del av informationen på förnödenheten.
  • Avseende Teknisk Order kommer så är det tillhörande dokument (PDF-fil) som kommer ansättas med Government Classification. Alla användare kommer kunna söka och hitta en TO men själva dokumentet (PDF) kommer endast behöriga användare se.
 • Inregistrerare, klassificerare och TO-Admin
  • I det fall en förnödenhet eller TO är klassad med exportkontroll så kan endast de som har erforderliga rättigheter hantera förnödenheten eller TO.
 • Gruppadministratörer samt exportkontrollombud på respektive VerkO
  • Inom respektive VerkO kommer det krävas personal som administrerar behörigheter inom eget VerkO vilket sker med rollerna ADA site admin och ITAR Admin

​Ärendehantering:

Ärendehantering i Teamcenter innebär ett införande av en funktionalitet för hela FMV med fokus på driftrelaterade ärenden under ett materielsystems hela livscykel. Det är funktionalitet för tydliga och flexibla flöden för hur ärenden ska hanteras med snabbspår för enklare ärenden. Ärendehantering i Teamcenter har inbyggda grindbeslut som sådan som genomförs av beslutsfattare eller t.ex. i CCB och/eller i andra forum.


Utrullning i första steget för VerkO Flyg och därefter övriga VerkO

Ärendehanteringen införs i ett första steg för VerkO Flyg i juni 2023.

För övriga FMV påbörjas utrullning under Q2 2023 till Q2 2024. Under april-maj kommer mer information om hur det går till och sedan kan utrullningen av funktionalitet påbörjas innan sommaren med en preliminär tillgänglighet i september/oktober.

Uppgradering samt förbättrad funktionalitet på driftsatt lösning

Teamcenter AWC kommer att uppgraderas från version 4.3.10 till 6.1.7. Detta innebär mindre ändringar i gränssnittet samt nya funktioner. Mer utförlig information kommer att presenteras på Logistikportalen i maj.​


2023-06-073.0
Decimalnotation

Varningstext/påminnelse införd om att använda "." istället för "," som decimalnotation.​​

2022-09-262.1
Hjälplänk

Hjälplänken i Teamcenter går till FMV PLM sharepointsida istället för Siemens dokumentationsportal.​​​​

2022-09-262.1
IDUPPG och KOMPUPPG

Ej längre möjligt att föra in retur/radbryt i IDUPPG (Term 120) och KOMPUPP (Term 130)​

2022-09-262.1
Valideringsinformation
 • ​​​Uppdaterade valideringsregler för blind ammunition eller ammunitionsemballage.
 • Valideringsregel för maxlängd (27 tecken) på ritningsnummer införd.
 • Valideringen kommer generera ett felmeddelande om PRIO ej är satt som intressent.
 • Valideringsrapporten ger information om ursprunglig leverantörsartikel saknas och ger felmeddelande om fler än en ursprunglig leverantörsartikel finns kopplad.​​​​
2022-09-262.1
Ändringsärenden

Ej längre möjligt att starta workflow/arbetsflöde igen för ändringsärenden som redan ligger i ett arbetsflöde.​

2022-09-262.1
Attributet ”Resultat av senaste validering” - tips och tricks
Söka efter alla Förnödenheter som jag äger och som har Fel som valideringsresultat:
(det kan ta några minuter efter Validering innan indexet för sökningen uppdateras)
Det går att lägga till attributet i en tabell eller i BOM-vyn​: 

2022-06-202.0.2
Valideringsinformation
Här hittar man numera Valideringsinformationen :​


OBSERVERA att det gäller för nya valideringar – befintliga valideringsresultat hittar man under fliken ”Referenser” under ”Validering”​
2022-06-202.0.2

 Innehållsredigeraren ‭[3]‬Detaljerad versionshistorik och information om ändringar

  
Syfte/mål
Påverkan befintlig data
  
  
Förändring av metod vid Validering av Förnödenheter

Stabilare och snabbare process, tydligare för användaren och lättare att hitta rätt information

Nuvarande begränsning för validering av max 50 Förnödenheter kan tas bort​

Redan genererade Valideringsrapporter kommer att finnas kvar i systemet.
Dessa kan användaren hitta genom att gå till "Referenser".
Planerar ej att uppdatera Förnödenheter som redan validerats

2.0.22022-06-20
Stabilitetsproblem om en Förnödenhet som godkänns är kopplad till en TO som är under arbete.

Undvika att Förnödenheter fastnar i detta steg och måste puttas vidare av administratör

Ingen påverkan på befintlig data

2.0.22022-06-20
Access för Klassificerare till samtliga attribut på Förnödenhet i arbetsflödet.

Idag har Klassificerare inte tillgång till vissa attribut. Detta gör att arbetet blir långsammare

I redan startade arbetsflöden kommer inte denna förändring att slå igenom.

2.0.22022-06-20
TCI11 Integration –  Mindre korrigering

XML fil blir, då förnödenhetsdata saknas, under vissa omständigheter felaktig

Ingen
2.0.22022-06-20
Arbetsflödet ” "Document Release" ej längre tillgängligt

Detta arbetsflöde sätter statusen ”Överförd” på dokument vilket inte är relevant.
Eftersom arbetsflödet inte används i dagsläget så görs det nu otillgängligt.

Ingen
2.0.22022-06-20
TCI12 Korrigering i prioritet

Korrigering av prioritering

Ingen
2.0.22022-06-20
Krigsmaterielkod får default värde 0 istället för blank

PRIO kräver att värdet är satt. Blankt kan inte hanteras

Uppdatering av Förnödenheter som skapats sedan driftsättning

2.0.22022-06-20
Fel datum format i vissa fall i AW

Datumformatet visades endast korrekt för användare som loggade in till APP1 server

Ingen.
Endast displaysättning

2.0.22022-06-20