​Tekni​s​ka Order

En Teknisk Order (TO) är en materielpublikation vars syfte är att reglera konfiguration, drift och materielunderhåll av förnödenheter under produktens livscykel. Målet är att kontrollerat och kvalitetssäkrat över tid garantera en säker och användbar produkt som uppfyller fastställda målsättningar. Efterlevnad av utgivna TO är en förutsättning för att det tekniska designansvaret ska kunna utövas.

​TO ​Nyheter

Nyhet
  
visa Läs mer : 2024-04-26 Hantering av tekniska order under uppdateringen av Teamcenter Release 5.0 fredag 2024-05-31 13:00 till tisdag 2024-06-04 08:00 ‎(1)
visa Läs mer : 2024-05-02 | Ny information angående DITO ‎(1)
visa Läs mer : 2024-05-13 | Begränsad TO-hantering under v. 29-31 ‎(1)

Om Teknisk Order & tekniskt designansvar

Tekniskt designansvar innebär ansvar för att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system (inklusive underhållslösningar) uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav bland annat avseende pr​​​estanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln. Försvarsmakten har från och med 2019-01-01 tekniskt designansvar under vidmakthållandeskedet för överlämnade materiel. Utgivandet av TO, är ett sätt att utöva tekniskt designansvar.

Teknisk Order kan tas fram och fastställs utifrån tre olika förhållanden:

 1. FMV genomför nyanskaffning eller prestandahöjande modifieringar, genom uppdrag. FMV innehar designansvar fram till godkänd överlämning. Gäller även exportärenden samt materiel där FMV har designansvaret i vidmakthållandeskedet.
  • FMV utarbetar och granskar underlag. TO-mallar med FMV logotype används.
  • Försvarsmakten tecknar samråd enligt etablerade rutiner.
  • FMV DesignA fastställer/upphäver TO.
 2. Försvarsmakten genomför vidmakthållande och innehar designansvar.
  • Försvarsmakten ansvarar för att utarbeta TO, ibland genom att ta stöd av en tjänsteleverantör (t.ex. FMV), som tar fram underlag. TO-mallar med Försvarsmaktslogotype används.
  • Försvarsmaktens DesignA fastställer/upphäver TO.
 3. Försvarsmakten genomför anskaffning och innehar designansvar.
  • Försvarsmakten producerar TO utan medverkan från extern part, t.ex. FMV. TO-mallar med Försvarsmaktslogotype används.
  • Försvarsmaktens DesignA fastställer/upphäver TO.

Då Försvarsmakten tar fram TO för materiel i vidmakthållandeskede behöver inget samråd tecknas.

Alla förnödenheter skall registreras med tillhörande TO i PLM/Teamcenter. På förnödenheten finns kopplingen till de TO som den tillhör. TO-systemet är det administrativa stödsystem som FMV och Försvarsmakten använder, för att ta fram, fastställa, ge ut, följa upp, ändra och upphäva TO. TO-systemet bygger på att varje TO knyts till materielen i en materielgruppsindelning. Materielgruppsindelningar fastställs på TO. Det är möjligt att abonnera på TO. Materielgruppsindelningarna är basen för abonnemangshanteringen. Brukare av TO abonnerar på TO för materielgrupper inom sina verksamhetsområden.

Efter att en TO publiceras i PLM/Teamcenter förs den under efterföljande kväll/natt över till Web1 i DITO och andra system som t.ex. PRIO. Denna eftersläpning medför således att det finns differenser mellan vad som för stunden presenteras och finns att läsa i PLM/Teamcenter  respektive i övriga system.

​På Regelverk FMV Materielpublikationer finns instruktioner, mallar och skrivanvisningar hur olika TO tas fram.​​​​

TO för publicering ska levereras som PDF (ej inskannad) tillsammans med påskrivet fastställandebeslut. Skicka till:
info.tekniska.order@fmv.se​ 

Innehåll
visa Läs mer : Nummeruttag för TO ‎(1)
visa Läs mer : Åtkomst ‎(1)

TO och Försvarsmakten

Innehåll
visa Läs mer : ​Samråd Försvarsmakten ‎(1)
visa Läs mer : Försvars​​m​​aktens TO-rutin ‎(1)

Mer information och användarstöd 

  
  
  
Förändring TO-förnödenhet och förnödenhetsstruktur.pptx
  
Presentation
Söka Teknisk order - Objektet och PDF - skillnader.pptx
  
Vägledande
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
DITO - SFAPhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/DITO-logo_150.png
Öppna DITO via SFAP-dator. Öppnas i ny flik.
http://dito.fmv.se/Ny flik
DITO - FMV publikationsportalhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/DITO-logo_150.png
Öppna DITO via FMV Industrinät. Öppnas i ny flik.
https://portal.fmvpubl.se/logon/LogonPoint/tmindex.htmlNy flik
TO-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/to/Sidor/TO-mallar.aspxNavigering på sidan
TO i VMH-skedehttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TOvmh_knapp.png
Nås endast av användare med externt användarkonto eller SFAP.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/TO/Sidor/TO-i-VMH-skede.aspxNavigering på sidan
​​​​​

​​Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd