FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​Teknis​ka Order


En Teknisk Order (TO) är en materielpublikation vars syfte är att reglera konfiguration, drift och materielunderhåll av förnödenheter under produktens livscykel. Målet är att kontrollerat och kvalitetssäkrat över tid garantera en säker och användbar produkt som uppfyller fastställda målsättningar. Efterlevnad av utgivna TO är en förutsättning för att det tekniska designansvaret ska kunna utövas.

Tekniskt designansvar innebär ansvar för att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system (inklusive underhållslösningar) uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav bland annat avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln. Försvarsmakten har från och med 2019-01-01 tekniskt designansvar under vidmakthållandeskedet för överlämnade materiel. Utgivandet av TO, är ett sätt att utöva tekniskt designansvar.

Teknisk Order kan tas fram och fastställs utifrån tre olika förhållanden:

 1. FMV genomför nyanskaffning eller prestandahöjande modifieringar, genom uppdrag. FMV innehar designansvar fram till godkänd överlämning. Gäller även exportärenden samt materiel där FMV har designansvaret i vidmakthållandeskedet.
  • FMV utarbetar och granskar underlag. TO-mallar med FMV logotype används.
  • Försvarsmakten tecknar samråd enligt etablerade rutiner.
  • FMV DesignA fastställer/upphäver TO.
 2. Försvarsmakten genomför vidmakthållande och innehar designansvar.
  • Försvarsmakten ansvarar för att utarbeta TO, ibland genom att ta stöd av en tjänsteleverantör (t.ex. FMV), som tar fram underlag. TO-mallar med Försvarsmaktslogotype används.
  • Försvarsmaktens DesignA fastställer/upphäver TO.
 3. Försvarsmakten genomför anskaffning och innehar designansvar.
  • Försvarsmakten producerar TO utan medverkan från extern part, t.ex. FMV. TO-mallar med Försvarsmaktslogotype används.
  • Försvarsmaktens DesignA fastställer/upphäver TO.

Då Försvarsmakten tar fram TO för materiel i vidmakthållandeskede behöver inget samråd tecknas.

Alla förnödenheter skall registreras med tillhörande TO i PLM/Teamcenter. På förnödenheten finns kopplingen till de TO som den tillhör. TO-systemet är det administrativa stödsystem som FMV och Försvarsmakten använder, för att ta fram, fastställa, ge ut, följa upp, ändra och upphäva TO. TO-systemet bygger på att varje TO knyts till materielen i en materielgruppsindelning. Materielgruppsindelningar fastställs på TO. Det är möjligt att abonnera på TO. Materielgruppsindelningarna är basen för abonnemangshanteringen. Brukare av TO abonnerar på TO för materielgrupper inom sina verksamhetsområden.

Efter att en TO publiceras i PLM/Teamcenter förs den under efterföljande kväll/natt över till Web1 i DITO och andra system som t.ex. PRIO. Denna eftersläpning medför således att det finns differenser mellan vad som för stunden presenteras och finns att läsa i PLM/Teamcenter  respektive i övriga system.

Regelverk FMV Materielpublikationer finns instruktioner, mallar och skrivanvisningar hur olika TO tas fram.​

OBSERVERA!​​

Nummeruttag – dvs. erhållna löpnummer samt förrådsbeteckningar – gjorda innan 2021-01-01 har inte migrerats till Teamcenter och är därmed obrukbara. TO med dessa nummer kan inte publiceras i Teamcenter. Om ni är osäkra på om erhållna nummer är brukbara, kontakta tekniskaorder@combitech.se för verifiering.Åtkomst

För att minimera störningar i samband med driftsättningen av Teamcenter har det beslutats (ref 18FMV711-115:1) att åtkomsten till att läsa TO i DITO "stryps successivt" innebärande enligt nedan.

 • Fr.o.m. 2022-05-23 är det möjligt att kunna läsa TO i Teamcenter av de som har tilldelats behörighet dit.
  Under en övergångsperiod kommer det dock parallellt att vara möjligt att läsa TO via Web1 i DITO på motsvarande sätt som idag.

De som når DITO via FM IP-nät – dvs. FM och exportländer – har fortsatt åtkomst till läsning av TO i DITO på motsvarande sätt som idag.​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
DITO - SFAPhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/DITO-logo_150.png
Öppna DITO via SFAP-dator. Öppnas i ny flik.
http://dito.fmv.se/Navigering på sidan
DITO - FMV publikationsportalhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/DITO-logo_150.png
Öppna DITO via FMV Industrinät. Öppnas i ny flik.
https://portal.fmvpubl.se/logon/LogonPoint/tmindex.htmlNavigering på sidan
TO-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/to/Sidor/TO-mallar.aspxNavigering på sidan
TO i VMH-skedehttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TOvmh_knapp.png
Nås endast av användare med externt användarkonto eller SFAP.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/TO/Sidor/TO-i-VMH-skede.aspxNavigering på sidan

​Samråd Försvarsmakten

Regelverk FMV Materielpublikationer, del A5.1 finns instruktioner för TO-samrådet. Nedanstående beslut och anvísning ligger till grund för dessa instruktioner.

Beslut om anvisning för samråd på TO som FMV fastställer_Missiv.pdf

Anvisning för inhämtande av Försvarsmaktens samråd på Teknisk Order.pdf

Inför samråd:

Checklista före samråd TO.DOCX

Beslut Fastställande Materielpublikation.docx

SAMRÅDSBLANKETT TO.docx

Försvars​​m​​aktens TO-rutin

Försvarsmaktens nya TO-rutin. Denna rutin tillämpas endast av FM, inte av FMV, men Försvarsmaktens TO-mallar kan användas av FMV om Försvarsmakten så kräver/önskar:

FM2020-21072.2 Rutin för utarbetande av TO i Försvarsmakten v.2.0.0.pdf

Underbilaga 1.2 mall fastställande av TO för VIDAR 1.0.docx

Underbilaga 1.3 mall upphävande av TO för VIDAR 1.0.docx


Mer information och användarstöd 

  
  
  
Förändring TO-förnödenhet och förnödenhetsstruktur.pptx
  
Presentation
Söka Teknisk order - Objektet och PDF - skillnader.pptx
  
Vägledande
Sökning i Active Workspace Client - AWC - Allmänt samt TO.pptx
  
Presentation
Övrigt - Sökningar Förnödenheter (8 min).mp4
  
Film