FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​Teknis​ka Order


Administrationen och hanteringen av Teknisk Order (TO) förändras i princip inte alls i samband med införandet av Teamcenter. 

Den enda förändringen är att publikationshandläggare redan vid begäran om löpnummer samt förrådsbeteckning även ska uppge ansvarskod (5-siffrig förnödenhetsansvarskod).

OBSERVERA!​​

Nummeruttag – dvs. erhållna löpnummer samt förrådsbeteckningar – gjorda innan 2021-01-01 har inte migrerats till Teamcenter och är därmed obrukbara. TO med dessa nummer kan inte publiceras i Teamcenter. Om ni är osäkra på om erhållna nummer är brukbara, kontakta tekniskaorder@combitech.se för verifiering.

Efter att en TO publiceras i Teamcenter förs den under efterföljande kväll/natt över till Web1 i DITO och andra system som t.ex. PRIO. Denna eftersläpning medför således att det finns differenser mellan vad som för stunden presenteras och finns att läsa i Teamcenter ​respektive i övriga system.​​


Teamcenter är initialt endast en ny lagringsplats för TO. Skillnaden är att läsare av TO får söka ut dokumentet och informationen kopplad till TO i Teamcenter istället för via Web1 i DITO​

För att minimera störningar i samband med driftsättningen av Teamcenter har det beslutats (ref 18FMV711-115:1) att åtkomsten till att läsa TO i DITO "stryps successivt" innebärande enligt nedan.

  • Fr.o.m. 2022-05-23 kommer TO kunna läsas i Teamcenter av de som har tilldelats behörighet till Teamcenter.
    Parallellt t.o.m. 2022-08-31 kommer det dock att vara möjligt att läsa TO via Web1 i DITO på motsvarande sätt som idag.
  • Mellan  2022-09-01 och 2022-12-31 kommer läsning av TO via Web1 i DITO endast vara åtkomlig genom FMV portal (citrix). FMV personal använder Teamcenter i SFAP.
  • Fr.o.m. 2022-12-31 kommer läsning av TO via Web1 i DITO att vara stängt.

De som når DITO via FM IP-nät – dvs. FM och exportländer – har fortsatt åtkomst till läsning av TO i DITO på motsvarande sätt som idag.

Mer information och användarstöd 

  
  
  
Förändring TO-förnödenhet och förnödenhetsstruktur.pptx
  
Presentation
Söka Teknisk order - Objektet och PDF - skillnader.pptx
  
Vägledande
Sökning i Active Workspace Client - AWC - Allmänt samt TO.pptx
  
Presentation
Övrigt - Sökningar Förnödenheter (8 min).mp4
  
Film