FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Anskaffning

​Varför GoF

FMV har av Försvarsmakten i uppgift att klassificera, typminska, kodifiera och nummerbestämma Försvarsmaktens förnödenheter.

Alla förnödenheter som är föremål för behovsbestämning, förrådshållning, tilldelning samt driftsuppföljning och som behandlas i försvarsmaktens olika informationssystem skall registreras i Försvarslogistikens förnödenhetsregister (tidigare GoF REG). Vid anskaffning av en förnödenhet ansvarar den enhet som ombesörjer den tekniska beredningen för att materiel blir korrekt registrerad. När registrering gjorts ansvarar FMV för klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning. Nummerbestämningen resulterar i en så kallad Förrådsbeteckning (F- eller M-nummer). Syftet med denna nummerbestämning är att skapa entydig information om Försvarsmaktens förnödenheter, vilket bland annat innebär korrekta ursprungsbeteckningar, typminskande åtgärder samt undvikande av dubbletter. Varje år nummerbestäms ca 20.000 förnödenheter.

Under förnödenhetens hela livscykel utgör Förrådsbeteckningen underlag för:

  • Anskaffning
  • Förbandsproduktion
  • Försörjning
  • Drift och underhåll
  • Avveckling

För mer information, se:

Ytterligare detaljer finns i avsnittet indatering

I samband med kontraktering av leverantör säkerställs Grund- och Förvaltningsdata för de fysiska förnödenheter som är eller kan bli föremål för anskaffning. Vid anskaffning ska Designregel Grund- och Förvaltningsdata följas. I denna återfinns bl.a. vägledning, klausul, exempel och matris, se vidare under Styrande dokument.

Det är även viktigt att säkra tillgång till den information som krävs för vidmakthållande- och avvecklingsskedet.

Om Grund- och Förvaltningsdata inte säkerställts i detta skede kan det bli mycket svårt att få tillgång till dem i efterhand. I den mån man lyckas uppstår i så fall oftast merkostnader.

Ramavtal

       Här hittar du en länk till gällande ramavtal för registrering och registervård (nås endast av FMV SFAP).

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Länkar