FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​​ 

S100​0D - En internationell specifikation för teknisk information (english version)
​​​S1000D är en internationell specifikation för anskaffning och produktion av teknisk information. Den specificerar hur teknisk information och dokumentation ska hanteras genom att ge stöd för hur den ska:
 • plan​​eras
 • hanteras
 • produceras
 • levereras mellan system
 • granskas
 • publiceras

Teknisk information som produceras enligt S1000D skapas som datamoduler i XML (Extensible markup language) och sparas i en databas CSDB (Common source database). I databasen sparas även illustrationer och bilder samt annan teknisk information knuten till datamodulerna.
​En Datamodul (DM) definieras som den minsta informationsbärande modulen i en teknisk publikation. Den är unik och kan återanvändas i flera olika publikationer.
För att identifiera en datamodul används en datamodulkod (DMC) som talar om:
 • vilken produkt den tillhör
 • var den hör hemma i en produktstruktur
 • vad informationen i modulen handlar om
 • vilken status den har och flera andra typer av data.
Vid publicering av teknisk information samlas de datamoduler som hör ihop till en eller flera publikationsmodul(er) (PM) och publiceras i lämpligt format. S1000D stödjer flera olika format, från tryck till digital publicering i form av en visare, Interactive Electronic Technical Publications (IETP).

​Vad gäller på FMV?

För att kunna använda S1000D för teknisk information behöver anskaffningsprojekten göra ett förberedande arbete som innebär att man tar ett flertal beslut kring hur man har tänkt att använda S1000D i olika avseenden. Dessa beslut utgör projektets Business Rules (BR). Man bör även ha en klar bild av produktstrukturen och informationsbehovet för det tekniska system eller produkt man tänkt anskaffa.

FMV använder version 4.1 av S1000D-specifikationen. Utöver S1000D 4.1 använder FMV även av S1000D DIG Business Rules 1.0, VerkO-specifika BR och projektspecifika BR. Även leverantören av den tekniska informationen kan använda sina specifika Industri Business Rules, förutsatt att dessa inte motsäger FMV Business Rules.

Business Rules används som en lagrad struktur. S1000D 4.1 bildar det generella regelverket medan de övriga BR kompletterar och anpassar reglerna till anskaffningsprojektets behov utan att bryta mot S1000D 4.1.

De VerkO-specifika BR som finns på FMV idag är:

 • FMV Business Rules för sjömateriel

De projektspecifika specifikationer som finns på FMV idag är:

 • Business Rules STRB90
 • Business Rules STRF90
 • Business Rules Leo (baserad på S1000D Issue 2.3)
Stöd i S1000D-arbetet

 FMV har tagit fram följande dokument och verktyg som stöd i S1000D-arbetet:

Business Rules decision points (BRDP)

​En lista med alla de beslutspunkter som finns i S1000D-specifikationen. Genom att gå igenom listan med och ta beslut i de olika punkterna bestämmer projektet vilken typ av information som ska produceras och hur den ska hanteras.
​Information code list
​Den här listan Innehåller alla informationskoder som kan användas vid produktion av datamoduler. Den innehåller även informationsnamnen för respektive informationskod på svenska samt engelska. Det är viktig information för den leverantör som ska producera den tekniska informationen.
​Project decision points
​Den här listan är en korsreferenslista som presenterar kopplingen mellan Business Rules Decision Points (BRDP) och FMV:s generella BR, för att underlätta framtagandet av projektspecifika Business Rules.
​BREX checker
​Vid leverans av filer behöver man kontrollera att leveransen är korrekt till innehåll och struktur. De villkor FMV satt på leveransen behöver kontrolleras så att de håller. För validering används något som kallas BREX checker. Den omvandlar BREX-datamoduler till XSLT-filer som kan användas för valideringen av det data som tagits fram i produktionen av den tekniska dokumentationen.
För att få tillgång till FMVs BREX och verktyget BREX checker och anvisningar till den hör man av sig till verksamhetsstod@fmv.se.
IPD2PMF

​Ytterligare ett hjälpmedel i samband med leveranser av filer är IPD2PMF. Det är en konverterare som tar hand om IPD-filer (Illustrated Parts Data), det vill säga reservdelsdatamoduler i S1000D-format och konverterar över dem till PMF (Produktion Materielförteckningar). IPD2PMF läser av IPD-filerna och dess innehåll och metadata och matchar dem med PMF-systemet och dess uppsättning av data. I PMF produceras och sparas reservdelskataloger, sats- och tillbehörslistor.
För att få tillgång till IPD2PMF-verktyget, handledning och hjälp hör man av sig till verksamhetsstod@fmv.se.
Grafisk utformning för S1000D - PDF
​Anvisningar för Grafisk utformning och hantering av datamoduler och illustrationer för publikationer framtagna med S1000D. Den här anvisningen anger hur den grafiska utformningen ska vara för Portable Document Format (PDF).

​​