FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Grund- och förvaltningsdata, GoF

Inledning

Med Grund- och Förvaltningsdata GoF avses sådan typinformation som är unik eller specifik för den enskilda förnödenheten, och vars innehåll är stabilt över tiden, t.ex. information som:

 • möjliggör identifiering
 • innehåller tekniska beskrivningar och data
 • skapar förutsättningar för en effektiv förvaltning.

 

Kontakt vid frågor gällande stödsystem, regler, anvisningar, handböcker och metodstöd är verksamhetsstod.gof@fmv.se

Användarhandledningar och guider

För mer information, läs vidare längre ner på denna sida.

Styrande dokument

Kontakt

Vid inloggningsproblem, kontakta: servicedesk.fmv@evry.com, alt. 08-782 59 00
För anmälan om utbildningsbehov, kontakta: verksamhetsstod.gof@fmv.se skriv UTB i ämne raden
För användarstöd, kontakta: verksamhetsstod.gof@fmv.se

Klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning

 

FMV har av Försvarsmakten i uppgift att klassificera, typminska, kodifiera och nummerbestämma Försvarsmaktens förnödenheter.

Alla förnödenheter som är föremål för behovsbestämning, förrådshållning, tilldelning samt driftsuppföljning och som behandlas i försvarsmaktens olika informationssystem skall registreras i Försvarslogistikens förnödenhetsregister GoF REG, som är Försvarsmaktens mastersystem för Grund- och Förvaltningsdata. Vid anskaffning av en förnödenhet ansvarar den enhet som ombesörjer den tekniska beredningen för att materiel blir korrekt registrerad. När registrering gjorts ansvarar FMV för klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning. Nummerbestämningen resulterar i en så kallad Förrådsbeteckning (F- eller M-nummer). Syftet med denna nummerbestämning är att skapa entydig information om Försvarsmaktens förnödenheter, vilket bland annat innebär korrekta ursprungsbeteckningar, typminskande åtgärder samt undvikande av dubbletter. Varje år nummerbestäms ca 20.000 förnödenheter.

Under förnödenhetens hela livscykel utgör Förrådsbeteckningen underlag för:

 • Anskaffning
 • Förbandsproduktion
 • Försörjning
 • Drift och underhåll
 • Avveckling

En förrådsbeteckning kan alltså ha två olika typer av nummer, F- eller M-nummer. För F-nummer används den så kallade referensmetoden, där förnödenheten endast klassificeras med hjälp av tillverkarens/konstruktörens ritningsnummer. F-numren används i huvudsak för specialtillverkade förnödenheter, där endast en känd leverantör finns. För M-nummer används istället den så kallade beskrivningsmetoden, där förnödenheten beskrivs utifrån art, kategori mm.

Styrande dokument för klassificeringsarbetet är:

För det operativa arbetet upphandlar FMV externa resurser från leverantör, så kallade klassifikatörer. Uppgifter om vem som klassificerar vad finns i nedanstående dokument.


Förrådsbeteckningen är sökbegrepp för förnödenheten i ett åttiotal olika stödsystem. En mängd olika uppgifter kopplas till förnödenheten i de olika stödsystemen, t ex:

 • behov
 • tilldelningar
 • förrådsplats
 • pris
 • leveranstid
 • uppgift om vilka reservdelskataloger och sats- och tillbehörslistor som förnödenheten ifråga förekommer i
 • relationskopplingar 
 • mm.

Försvarsmaktens Materielkod (M-kod)

FMV ansvarar för vidmakthållande av Försvarsmaktens Materielkod (M-koden). M-koden är styrande dokument för de fyra första siffrorna i ett M-nummer. Den är hierarkisk på så vis att den första siffran anger huvudbegrepp och de följande underindelning av detta, exempelvis:

M6 Arbetsmaskiner
M66 Arbetsmaskiner för skärande formgivning
M665 Svarvar
M6655 Automatsvarvar

M-koden är ett levande dokument som kompletteras i och med att teknikutveckling sker.

Grunddataanvisningar

Grunddataanvisningar (GRDA) anger vilken information som krävs för att kodifiera en förnödenhet på en specifik M-kodgrupp. Exempelvis ska man vid registrering av en glödlampa (M2731) ange spänning (t ex 230-240 V), effekt (t ex 40 W), sockel (t ex E27), glaskolv yta (klar eller matt), dimensioner (t ex 66x110), glaskolv fyllning (t ex halogen), livslängd (t ex 1000 HR), ström (t ex 0,2A) samt typ av lampa (t ex Normallampa).

GRDA är ett levande dokument som kompletteras efter hand.

Stödsystem - GoF

Förnödenhetsdata lagras i försvarslogistikens förnödenhetsregister GoF REG.

GoF REG stöder följande funktioner:

 • Förnödenhetsregistrering grund- och förvaltningsdata
 • Produktion av reservdelskataloger, sats och tillbehörslistor
 • Information om Försvarsmaktens förnödenheter
 • Uppdatering av intressentsystemen

GoF WEB

GoF WEB är användargränssnittet för informationssökning kring förnödenhetsdata ur Försvarslogistikens förnödenhetsregister GoF REG.
Datalagret heter Försvarslogistikens Förnödenhetsregister och förkortas GoF REG i vardagstal.

GoF WEB nås både internt och externt via adressen https://gofweb.fmv.se

Information om utbildning för Grund och Förvaltningsdata finns att hitta högst upp till höger på denna sida. Här hittar du även E-learning-GoF

PDR - Produktdataregistrering

I applikationen, som allmänt går under namnet PDR - ProduktDataRegistrering, utförs indatering, registervård och klassificering av grund- och förvaltningsdata, s.k. 'rådata' för förnödenheter till Försvarsmakten. Indatering sker med direkt hjälp av Stöd- och Referensdata, baserade på FREJ88:s förnödenhetsdata- och referensregister, termregister, firmaregister, m.m. kompletterat med Benämningsregister och utdrag ur användarhandbok FREJ.

En av huvudmålsättningarna med applikationen är att höja kvaliteten på de grund- och förvaltningsdata avseende förnödenheter, som levereras och lagras inom förvarsmakten.    

Kvalitetshöjande åtgärder i GoF

I dagsläget finns det dessvärre brister hos Grund- och Förvaltningsdata i GoF REG. Exempel på sådana är:

 • avsaknad av viktuppgifter på explosiva och pyrotekniska ämnen - ett krav enligt civil lagstiftning
 • undermålig deskriptiv data - försvårar dubblettkontroll
 • felaktiga referensbeteckningar - försvårar återanskaffning
 • avsaknad av ''ingår-i'' relationer - försvårar avveckling.

Dessa brister beror i huvudsak på gamla synder. För ett antal år sedan gav regelverket för Grund- och Förvaltningsdata inte lika hård uppstyrning som idag. Vidare så varierade ambitionsnivån när det gällde tillämpningen av de regler som trots allt fanns.

Med nuvarande regelverk, rutiner och kontroller är vi idag fast övertygade om att vi har vidtagit sådana åtgärder som eliminerar de flesta av de brister som fanns förut. Vi arbetar även fortlöpande med att höja kvalitén på ''arvet''. Här har en stor förändring skett under de två senaste åren. Tidigare hölls arbetet samman på låg nivå över MS-gränserna, och kvalitetshöjande åtgärder genomfördes då exempelvis på samtliga elverk, bränslen, smörjmedel, rengöringsmedel m m. Numera sker istället punktinsatser på en högre nivå. De senaste initiativen inom kvalitetshöjande åtgärder har varit:

 • Vapen-, ammunitions- och målmateriel. Målsättningen är att FM efter detta ska kunna leva upp till den civila lagstiftningen inom området. Ca 5.000 förnödenheter har gåtts igenom och vid behov registervårdats.

 • Förnödenheter som omfattas av regelverket för RML. Eftersom mängden av sådana förnödenheter är mycket omfattande tvingades vi emellertid att prioritera de Materielsystem som verkar internationellt och som inte är aktuella för avveckling i närtid. Målsättningen är att efter genomförandet, i väsentlig grad, ha underlättat FMV:s framtida RML-certifiering. Ca 24.000 förnödenheter har gåtts igenom och vid behov registervårdats.

Krigsmaterielklassning/Slutanvändarintyg

Krigsmaterielklassning

FMV har i uppdrag av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) att genomföra Krigsmaterielklassning av alla nya förrådsbeteckningssatta förnödenheter.
Det finns två olika krigsmaterielkoder:

 • Krigsmateriel
 • Ej krigsmateriel

Fyra gånger per år tas en lista fram på samtliga förnödenheter som blivit förrådsbeteckningssatta sedan förra utgåvan. Därefter bedömer ansvarige handläggare vilken Krigsmaterielkod berörda förnödenheter ska ha. Denna bedömning grundar sig på den lagstiftning som finns i ämnet. Förslaget remissas sedan till ISP, som efter eventuella justeringar fastställer underlaget.

På grund av den stora mängd förnödenheter som avvecklats på senare år har även behovet av omklassificering av Krigsmaterielkod ökat. Detta görs separat i efterhand av ansvarige handläggare på uppdrag av ISP.

Slutanvändarintyg

Slutanvändarintyg används av exporterande länder och företag för att skydda aktuella produkter från vidarespridning till oönskade länder/konkurrenter. Undertecknande av slutanvändarintyg innebär att avtal ingås. Härvid förbinder sig FMV och FM att förhindra vidarespridning av materiel. Det bör observeras att avtalet ej skiljer på avsiktlig eller oavsiktlig vidarespridning. 
Inom samma uppdrag har FMV även uppgiften att registrera slutanvändarintygens nummer (CEU NO) och i förekommande fall Letter of Offer and Acceptance (LOA) i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister GoF REG. Slutanvändarintygens nummer blir då sökbart för respektive förrådsbeteckning både i GoF WEB online och i CD-FREJ/ TIAGoF.

Hänvisning till instruktion med bilagor, (blanketter) rutiner och handläggning avseende slutanvändarintyg och LOA se FMVs interna yta http://sp.fmv.se/com/ExptKtrl/FMV/Forms/AllItems.aspx.

 

 

Utbildningar

Produktdata och teknisk Information vid FMV tillhandahåller information och utbildningar. Utbildningarna riktar sig till personal som behöver olika kompetenser inom grund och förvaltningsdata.
Informationer och utbildningar är i regel gratis (kostnaden för studerande är resor, logi och traktamente). Utbildningen bedrivs oftast i Arboga, men kan även genomföras på annan ort efter överenskommelse.
Mer information om utbildningarna hittar du till höger i relaterade dokument.

Utbildningsplan 

Kommande kurser:

 

Kursplaner

Kursplan - GoF grundkurs, PDRin,rv, GoF WEB, samt CD-FREJ 3d

Kursplan - Information GoF (obligatorisk för PMF utb) 4h

Kursplan - Information om GoF och GoF WEB 6h

Kursplan - Produktionsmiljö materielförteckningar PMF

Kursplan - Utb i att tillgängliggöra Tekniska Order i system DITO

Kursplan info GoF + TIA GoF 6h.pdf 

Elearning

Inledning

Följande moduler ska genomföras innan motsvarande applikationer används.

Instruktion PDRrv:

Registervård av förnödenheter sker i applikationer PDRrv. Titta först på presentationen, PDRrv info (pdf, öppnas i nytt fönster) därefter tittar du på PDRrv animering (öppnas i nytt fönster)

Instruktion GoF WEB

Informationssök sker i applikationen GoF WEB.
Titta först på presentationen, GoF WEB (pdf, öppnas i nytt fönster) därefter tittar du på animeringen, Informationssök GoF WEB (zip fil som öppnas i nytt fönster) om hur man söker och skriver ut information.
Sedan tittar du på animeringen, Snabbrapport (öppnas i nytt fönster) som handlar om hur man skapar en excelrapport.