​​Kompetensutveckling för dig som arbetar med ILS, PLM och Försvarslogistik

På denna sida hittar du en beskrivning om hur FMV ser på kompetensutveckling inom ILS, PLM och Försvarslogistik. För tillfället beskrivs främst området ILS. 

Kompetens definieras som utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning, med andra ord kunnighet och skicklighet inom ett visst område. Det är av största vikt att individen kan utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaperna och färdigheterna till handling i ett specifikt (arbets-) sammanhang.

En arbetsprestation påverkas av beteende utifrån exempelvis personlighet, erfarenheter, kunskaper, problemlösningsförmåga, färdigheter och motivation. Kompetens är då en kombination av beteenden som resulterar i effektivt utförande av arbetsuppgifter. Naturligtvis påverkar även yttre faktorer, såsom organisation, ansvar och befogenheter, i vilken grad arbetsuppgifter kan utföras.

I FMV:s kompetensförsörjningsstrategi ILS (under beredning) anses kompetens utgöra individens förmåga att självständigt, eller i samverkan med andra, utföra en uppgift genom att tillämpa:

  • kunskap: att veta fakta och kunna metoder
  • färdighet: att kunna göra, att kunna hantera verktyg och erfarenheter
  • erfarenhet: att förmå att lära av misstag och framgång, förmåga att reflektera över sitt handlande
  • social förmåga: att förmå att se problem och vilja lösa dem, att ta ansvar för sin och andras utveckling, att se sin roll i ett större sammanhang.

ILS-kompetens innefattar ett brett spektra av kompetenser. En ILS-ingenjör kan arbeta med många olika typer av arbetsuppgifter beroende på vilket projekt ILS-aktiviteterna ska genomföras samt beroende på i vilken fas projektet befinner sig i. Den kompetens som en ILS-handläggare behöver kan även vara specifikt inriktad mot något eller några av de 14 ILS-elementen. Exempel på arbetsuppgifter, med tillhörande kompetens, som en ILS-ingenjör kan ha är: projektledare, underhållsberedare, logistikanalytiker, grund- och förvaltningsdatahandläggare, etc.

I FMV Inriktning ILS, 2022​ definieras vad nödvändig ILS-kompetens innebär för FMV. Det innebär att FMV minst har förmågan att kunna leda ILS-verksamhet, att kunna analysera och bryta ner Försvarsmaktens krav och målsättningar för systemet till teknisk specifikation och verksamhetsåtagande samt att kunna analysera och utvärdera leverantörsanalyser och tjänster.

Den kompetensutveckling inom ILS som finns för dig som medarbetare på FMV styrs av de arbetsuppgifter du har och sammanfattas i de medarbetarsamtal du har med din chef. Oavsett om du är nybörjare eller är en avancerad utförare inom området ska du erbjudas möjlighet till kompetensutveckling inom ILS. Nedanstående bild beskriver översiktligt komponenterna för kompetensutveckling ILS: 


Behöver du veta mer om kompetensutveckling inom ILS, kontakta FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd​ där du kan komma i kontakt med FMV:s kompetenscentrum inom ILS, FMV PLM och Försvarslogistik.   ​​​


Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd