FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

NMCRL-offline tillgänglighet

NATO-data finns tillgängligt via abonnemang på NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL).

Licensavtalet med NATO Allied Committee 135 för NMCRL-offline produkten, medger inte tillgängliggörande utanför Sveriges National Codification Bureau (NCB).

Detta är skälet till att NMCRL-offline är borttaget från Citrix portalen.

En ny licensmodell är under beredning inom NATO Allied Committee 135, men denna kommer troligtvis inte att kunna lanseras under 2020.

NATO-data finns dock tillgängligt via abonnemang på NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL).
Mer information återfinns via följande länk https://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html

JESVE
2020-02-05

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.