​Materielritningar

​Materielritningar är det konstruktionsunderlag som levereras till FMV vid upphandling av system till Försvarsmakten (FM). Alla materielritningar som levereras ​förvaltas i system BORIS ​(undantag är sekretessklassificerade ritningar som hanteras via dialog med nedanstående mailadress).

Varje unik version av ett dokument ska levereras i ett arkivbeständigt format. Arkivformatet ska vara PDF/A-format.

Till varje dokument kan också filer levereras i s.k. produktionsformat. Med produktionsformat menas formatet som används av den programvara där originalfilen skapas. Produktionsfiler ska levereras till BORIS om FMV/FM äger konstruktionen.

Vid frågor kontakta: info.materielritningar@fmv.se

​Postadress:
FMV

Att: Materielritningar, By 115
Box 1002
732 26 Arboga

Vid inleverans till BORIS, följ ERIT-Inleverans till BORIS.pdf och installera ERIT. Installationsfilerna finns i ERIT_BORIS_Setup_1.3.1.zip.

För alternativ inleverans till BORIS, följ Anvisning leveransfil BORIS.pdf och använd leveransfil xxx.xls

​Boris instruktioner, leverans- och installationsfiler


Användarhandbok BORIS.pdf
​Användarhandbok för system BORIS
Leveransbeskrivn​​ing B​ORIS (Sv).pdf
​​Instruktion för inleverans till BORIS
Instruction for delivery to BORIS (En).pdf
​​Instruction for delivery to BORIS
ERIT-Inleveran​s till BORIS.pdf

​Beskrivning av ERIT
​ERIT An application for deliveries to BORIS.pdf
​Introduktion till ERIT
ERIT_BORIS_Setup_1.3​.1​.zip
​ERIT installationsfiler
Anvisning leveran​​sfil BORIS.pdf
​Anvisning för leveransfil i Excelformat
leveransfil_xxx.xls​​x
Leveransfil i Excelformat
Leveranser till Boris.pdf
​Information om leverans till BORIS
Delivering drawings to BORIS.pdf
​Information about delivering drawings to BORIS
Anm.
Avveckling och Arkivering av ritning som inte används göres i Boris med registrerad avvecklingsskrivelse (FM och FMV Beslut) som anger Fbet och ritningsnummer.


Historik

Ritningshanteringen inom FMV och FM har gått från egna ritkontor och ritningsarkiv för fullformatsritningar via mikrofilmsystem till dagens helt digitala hantering.

Under 70- och 80-talet utdeponerades arkiven till centrala verkstäder och marinkommandon. Stödsystem för att hålla reda på ritningarna var system MAX , driftställe dåvarande Telub i Växjö. Samtliga ritningar mikrofilmades under samma period. Stödsystemet hette Mikrorit, driftställe FMV i Stockholm. System BORIS ersatte dessa två system 1993. 1995 började digitala leveranser från industrin. Mellan 1995 och 1998 digitaliserades ett arv på en miljon ritningar.

Stödsystem - BORIS

BORIS har idag ca 1000 användare inom FMs förband, skolor och verkstäder samt FMV och försvarsindustrin. Användarna ställer krav på BORIS via systemets felrapport-/önskemålsrutin. Mejlfunktion används för extern kommunikation med användarna.

Informationsstruktur:

  • Objekt är förrådsbeteckningar som importeras från system GoF.
  • För de förrådsbeteckningar som används i BORIS är BORIS intressentsystem till GoF.
  • I BORIS lagras ca 2 000 000 ritningar.

Behörighet

Alla digitala ritningar i BORIS är öppna. Ritningarna är grupperade per materielsystem. Handläggare får behörighet till de MS man arbetar med.

Behörighetsbegäran skall meddelas skriftligt genom mejl till cfsfmvpubl@fmv.se med uppgifter om namn, företag, avdelning, adress, tfn, och mailadress. För anslutning via KLAS-lösningen ange även användarnamn för inloggning i KLAS.​

  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Nyheter.
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd