FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Samråd Tekniska Order från och med 2017-05-01

​Från och med 2017-05-01 gäller samrådsförfarande för samtliga Teknisk Order enligt beslut  17FMV68_18 Beslut angående FM samråd på samtliga Tekniska Order.pdf.

Samråd tecknas på blanketten "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610, som återfinns på https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/blanketter/Sidor/start.aspx.

Samråd gällande TO Röd

 • Så fort FMV beslutar att TO Röd ska upprättas ska ett informationsmail skickas till relevant funktionsbrevlåda med kopia till PROD-LOG-LOGSTOD-HKV@mil.se.
 • Alla TO Röd ska samrådas med Försvarsmakten. Detta samråd görs genom att ett samrådsexemplar av aktuell TO skickas till relevant funktionsbrevlåda hos TeK Mark, TeK Fartyg eller MSK Ledsyst:
 • TeK Mark - tekmark-sde@mil.se
 • TeK Fartyg - tekftg@mil.se
 • MSK Ledsyst - msk-ledsyst@mil.se
 • Samråd på TO Röd ska erhållas inom ≤ 24 timmar efter avsändningstid.
 • För samtliga TO Röd gäller också att kopia skickas till PROD-LOG-LOGSTODHKV@mil.se
 • Gällande samråd på TO Röd inom flygområdet sköts detta i enlighet med redan etablerad rutin, se PTFL 1.2 Underhållsprogram för luftfartyg – framtagning och ändring.

Samråd gällande övrig TO

 • Alla TO ska samrådas med Försvarsmakten. Samrådet omfattar ekonomi, tillgänglighet och planering för de förnödenheter som omfattas av TO:n. Detta samråd görs genom att ett samrådsexemplar av aktuell TO skickas till relevant funktionsbrevlåda hos TeK Mark, TeK Fartyg eller MSK Ledsyst:
 • TeK Mark - tekmark-sde@mil.se
 • TeK Fartyg - tekftg@mil.se
 • MSK Ledsyst - msk-ledsyst@mil.se
 • Samråd på TO ska erhållas inom 10 arbetsdagar efter avsändningstid.
 • Gällande samråd på TO inom flygområdet sköts detta i enlighet med redan etablerad rutin, se PTFL 1.2 Underhållsprogram för luftfartyg – framtagning och ändring.
 • Förtydligande: de TO inom FLYG 200 som redan har en samrådsrutin ska följa sin gamla rutin, övriga TO inom samtliga arenor inklusive flyg, ska samrådas enligt den nya processen.

För att underlätta adresseringen av generell TO som inte entydigt pekar på en enskild arena och därmed samrådsmottagare, ska dessa sändas till TeK Mark som får uppgiften att sammanhålla Försvarsmaktens samrådsprocess.

Att samråd skett är en förutsättning för publicering av TO i system DITO.


Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.