FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Förtydligande beslut angående FM samråd på samtliga Teknisk Order (TO)

Rutin för tecknande av samråd på Teknisk Order (TO) för publicering i DITO

Förtydligande beslut angående FM samråd på samtliga Teknisk Order (TO)

 

Rutin för tecknande av samråd på Teknisk Order (TO) för publicering i DITO.

 

Samtliga TO ska samrådas med Försvarsmakten. Samrådet omfattar ekonomi, tillgänglighet och planering för de förnödenheter som omfattas av TO:n.

Samråd gällande TO inom Mark-, Marin- och Ledningsområdena

 

Samrådsexemplar av aktuell TO skickas till relevant funktionsbrevlåda hos TeK Mark, TeK Fartyg eller MSKLedsyst:

  • TeK Mark - tekmark-sde@mil.se
  • TeK Fartyg - tekftg@mil.se
  • MSK Ledsyst - msk-ledsyst@mil.se

 

Generell TO som inte entydigt pekar på en enskild arena och därmed samrådsmottagare, sänds till TeK Mark.

 

Samråd på TO ska erhållas inom 10 arbetsdagar efter avsändningstid. Uteblivet eller avböjt

samråd, ska från samrådsmottagaren skyndsamt återremitteras med orsak och tydlig

åtgärdsbeskrivning, detta för att FMV skall kunna justera alternativt korrigera dokumentet så att samråd kan erhållas. Observera att samråd inte är att betrakta som remiss på innehåll. Samrådet omfattar ekonomi, tillgänglighet och planering för de förnödenheter som omfattas av TO:n.

 

E-post eller annat dokument innehållande samråd där det tydligt framgår vem som lämnat samrådet arkiveras i Platina.

 

Diarienummer från Platina anges på anvisad plats på "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610.

 

Samråd gällande TO inom FLYG 200

För TO inom Flyg 200 gäller samråd enligt PTFL 1.2.2.3.2 vilket tydliggörs med VIDAR referens på TO:n och på "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610.

 

Samråd för TO inom Flygområdet utom FLYG 200

För övriga TO Flyg gäller samråd/remiss enligt PTFL 1.2.2.3.2 vilket tydliggörs genom hänvisning till dokumentnummer i Platina på "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610. Dokumentet kan vara ett remissvar/e-postmeddelande där det tydligt framgår att FM accepterar TO:ns utformning.

 

Samråd gällande TO Röd

När FMV beslutar att TO Röd ska upprättas ska ett information om detta skickas till relevant funktionsbrevlåda med kopia till PROD-LOG-LOGSTOD-HKV@mil.se. Detta för att de korta tidsförhållandena gällande samråd ska kunna innehållas.

 

Samtliga TO Röd ska samrådas med Försvarsmakten enligt nedanstående, med undantag för TO Röd inom flygområdet där rutin enligt PTFL 1.2.2.3.2. ska följas.

 

Samrådsexemplar av aktuell TO skickas till relevant funktionsbrevlåda hos TeK Mark, TeK Fartyg eller MSKLedsyst:

 

 

För samtliga TO Röd ska kopia skickas till PROD-LOG-LOGSTOD-HKV@mil.se

 

Samråd på TO Röd ska erhållas inom ≤ 24 timmar efter avsändningstid (Vid avsändande efter lunch dag före arbetsfri dag ska svar avges under närmast följande arbetsdag). Uteblivet eller

avböjt samråd ska från samrådsmottagaren skyndsamt återremitteras med orsak och tydlig åtgärdsbeskrivning, detta för att FMV skall kunna justera alternativt korrigera dokumentet så att samråd kan erhållas. Observera att samråd inte är att betrakta som remiss på innehåll. Samrådet omfattar ekonomi, tillgänglighet och planering för de förnödenheter som omfattas av TO:n.

 

E-postmeddelande eller annat dokument innehållande samråd där det tydligt framgår vem som lämnat samrådet arkiveras i Platina.

 

Diarienummer från Platina anges på anvisad plats på "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610.

 

Samråd gällande TO Röd inom FLYG 200

För TO inom Flyg 200 gäller samråd enligt PTFL 1.2.2.3.2 vilket tydliggörs med VIDAR referens på TO:n och på "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610.

 

Samråd för TO Röd inom Flygområdet utom FLYG 200

För övriga TO Flyg gäller samråd/remiss enligt PTFL 1.2.2.3.2 vilket tydliggörs genom hänvisning till dokumentnummer i Platina på "Beslut fastställande materielpublikationer", M7102-259610. Dokumentet kan vara ett remissvar/ e-postmeddelande där det tydligt framgår att FM accepterar TO:ns utformning


Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.