Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Materielpublikationsportal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FMVs portal för stödlogistik

LoglogoProcessSideBild ​​ ​​​
Funktioner som inte stöds
Det är inte säkert att det här diagrammet visas korrekt.
Information...
Uppdateringskonflikter
Det är inte säkert att det här diagrammet visas korrekt.
Information...
Uppdatering inaktiverad
Filen är kopplad till en extern datakälla.
Information ...
Tillåt uppdatering
Forminformation
Markera en form om du vill visa dess associerade hyperlänkar och data.
Hyperlänkar
Formdata
EtikettVärde
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer
NYTT
Välj en webbritning
Om du ska kunna visa en webbritning i den här webbdelen måste du först markera webbritningen.
Om du vill markera en webbritning ska du öppna verktygsfönstret och redigera inställningen för webbritningens URL-webbdel.
Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret.

Hur ansluter jag den här webbdelen till en webbritning?

Inledning

Ansvarig

Publikationshandläggare och producent.

Syfte

Att tillgängliggöra FMVs tryckta materielpublikationer och cd skivor.

Beskrivning

Mångfaldigande och tillgängliggörande genomförs med följande steg:

 1. Publikationshandläggaren skickar fastställandebeslut och fördelningslista till aktuell funktionsbrevlåda för publikationstypen (se tjänsteprodukter i A2.3).
  Detta resulterar i att
  • information från fastställandebeslutet läggs in i TUP (Tillkomna och Upphävda Publikationer) av tjänsteleverantören
  • informationen från fördelningslistan läggs in i PRIO av FBF.
 2. Publikationshandläggaren beställer provtryck.
 3. Producenten/anlitat tryckeri gör provtryck och skickar ett exemplar till FMVs publikationshandläggare för kontroll.
 4. Publikationshandläggaren gör en kontroll av det mottagna exemplaret och beställer tryckningen.
 5. Publikationshandläggaren skickar "orderunderlag" till Försvarsmakten för att de ska kunna skapa "Inköpsorder".
 6. Producenten/anlitat tryckeri levererar den godkända upplagan till FBF med godsmärkning enligt beskrivning nedan.
 7. Publikationshandläggaren gör efter egen bedömning en stickprovsmässig kontroll av den tryckta upplagan och utfärdar leveranscertifikat till tryckeriet.
 8. FBF distribuerar publikationen enligt mottagna fördelningslistor.

Tryckning

Publikationshandläggaren är alltid ansvarig för beställning av tryckning av bokpublikationer som ska distribueras i pappersform och tryckning av cd skivor. Det kan göras på olika sätt:

 • Beställning hos fristående tryckeri enligt gängse regelverk för upphandling.
 • Beställning hos tryckeri som finns hos producenten. Tryckningen ingår då som en del i den beställning som gäller framtagning av granskningsexemplar, fastställelseexemplar och originalfil efter fastställande.
 • Beställning hos fristående tryckeri genom producenten. Tryckningen ingår då som en del i den beställning som gäller framtagning av granskningsexemplar, fastställelseexemplar och originalfil efter fastställande.

Publikationshandläggaren ska försäkra sig om att tryckoriginalet har lämpligt format genom att stämma av med tryckeriet eller anlitad producent.
Anm
Krav på grafisk utformning av ask och skiva återfinns i avsnittet B0 Gemensamma anvisningar layout.

Upplagestorlek och leverans

Upplagestorleken ska alltid bedömas ur ett livscykelperspektiv då det är anskaffningsprojektets och senare vidmakthållandeprojektets ansvar att korrekt och lämpligt antal publikationer finns tillgängliga under hela det tekniska systemets eller förnödenhetens livslängd.

Vid beställning av upplaga för öppna publikationer i pappersform eller på cd som ska spridas via FBF ska tryckeri eller anlitad producent skicka följande plikt- och arkivexemplar:

 • ett (1) exemplar till FMV Bibliotek
 • ett (1) exemplar till Krigsarkivet, KrA
 • ett (1) exemplar till FBF referenssamling
 • ett (1) exemplar till FM Bibliotek

Några extra exemplar utöver den fastställda fördelningen ska till FBF för efterbeställning.
Leveransen till FBF ska förses med en följesedel omfattande följande uppgifter:

 • Förrådsbeteckning, Fbet
 • Förrådsbenämning, Fben 
 • FMV Inköpsorder (benämns i PRIO beställningsnr/refnr) 
 • Antal exemplar som levereras 
 • Del- eller slutleverans
 • Publikationshandläggare vid FMV

För leveransen av tryckt upplaga till FBF ska publikationshandläggaren ge anvisningar gällande:

 • Paketering
 • Etikettering
 • Lastpallar
 • Fraktbetalning
 • Sekretess
 • Kodmärkning 

Se Format för tryck och leverans till FBF.docx

Originaldokumentation från leverantör

För originaldokumentation från leverantör som ska tillgängliggöras via FBF ser publikationshandläggaren till att en användar- och systemanpassad upplaga av originaldokumentationen tas fram, ett så kallat anpassningsexemplar.

Publikationshandläggaren ser till att:

 • lämpligt antal anpassningsexemplar trycks upp
 • varje originaldokument kompletteras med ett anpassningsexemplar i lämpligt format

Fördelningslistor skickas till aktuell funktionsbrevlåda (se A2.3) som vidarebefordrar till FBF som lägger in uppgifterna i PRIO.

FBF distribuerar den användar- och systemanpassade originaldokumentationen enligt fördelningsinformationen i PRIO. Distributionen går till på samma sätt som för bokpublikationer enligt FMVs publikationsstandard.

Hemliga materielpublikationer

Hemliga materielpublikationer ska alltid distribueras med skrivelse.

Varje enskild cd distribueras i en egen ask. Framsidan ska lämnas genomskinlig, det får inte finnas något papper instucket på lockets insida. Man ska från framsidan kunna se om asken innehåller en skiva och ha möjlighet att identifiera den genom dess märkning på locket. Askens baksida och ryggar ska användas för att göra skivans innehåll och dess användning tydlig.

Anvisningar för utformning av cd-asken vid distribution av såväl öppna som hemliga publikationer på cd finns i avsnittet B0 Gemensamma anvisningar layout.

När publikationer på cd distribueras till ett litet antal användare, anläggningar eller förband, finns inte samma krav på en gemensam grafisk profil som för övriga FMVs öppna publikationer på cd.

​​
Process/aktivitet
Anvisningar för elektroniska publikationer.docxAnvisningar för elektroniska publikationerB0 Inledning; B1 Teknisk order
B2.1 Anvisningar för Mark, Led och Gem materiel.docxB2.1 Anvisningar för Mark, Led och Gem materielB2 Bokpublikationer
B2.2 Anvisningar för Flygmateriel.docxB2.2 Anvisningar för FlygmaterielB2 Bokpublikationer
B2.3 Anvisningar för Marinmateriel.docxB2.3 Anvisningar för MarinmaterielB2 Bokpublikationer
Beskrivning av olika materielförteckningstyper.docxBeskrivning av olika materielförteckningstyperA2.1 Informationsanalys
Beskrivning av teknisk information-dokumentation-materielpublikationer.docxBeskrivning av teknisk information-dokumentation-materielpublikationerA0 Inledning; C0 Inledning; Regelverk FMV Materielpublikationer
Beslut Fastställande Materielpublikation.docxBeslut Fastställande MaterielpublikationA5 Fastställelse; A5.1 Sammanställa underlag för fastställelse; A5.2 Föredragning och fastställelse; P4 Slutlig utgåva
Beslut om Designregel ADF.pdfBeslut om Designregel ADF
Beslut Publicering Materielpublikation_Vmhskede.docxBeslut Publicering Materielpublikation_VmhskedeA5 Fastställelse; A5.1 Sammanställa underlag för fastställelse; A5.2 Föredragning och fastställelse; P4 Slutlig utgåva
Beslut Upphävande Materielpublikation utg 3.docBeslut Upphävande Materielpublikation utg 3
Beslut Upphävande Materielpublikation utg 4.docBeslut Upphävande Materielpublikation utg 4A7.3 Upphävande av publikationer
Beslut Upphävande Materielpublikation utg 5.docBeslut Upphävande Materielpublikation utg 5A7.3 Upphävande av publikationer
Beslut, Tekniska order med bilagor.pdfBeslut, Tekniska order med bilagor
Blanketter.docxBlanketterB0 Inledning
Designregel för Automatisk Data Fångst (ADF).pdfDesignregel för Automatisk Data Fångst (ADF)
Designregel GoF - Underbilaga 1 Kontraktsklausul GoF granskningsutgåva.docxDesignregel GoF - Underbilaga 1 Kontraktsklausul GoF granskningsutgåvaA4.1 Förnödenhetsdataregistrering
Designregel GoF - Underbilaga 2 Materieltyper för GOF granskningsutgåva.docxDesignregel GoF - Underbilaga 2 Materieltyper för GOF granskningsutgåvaA4.1 Förnödenhetsdataregistrering
Direktiva-Informativa materielpublikationer.docxDirektiva-Informativa materielpublikationerA0 Inledning; C0 Inledning; Regelverk FMV Materielpublikationer
Exempel på kravspecifikation för materielpublikationer.docxExempel på kravspecifikation för materielpublikationerA1.1 Granska målsättningar
Exempel tabell information-informatiksanalys.docxExempel tabell information-informatiksanalysA2 Publikationsberedning; A2.1 Informationsanalys; A2.2 Informatikanalys; A2.3 Kravgenerering
FMV General rules for application of S1000D.pdfFMV General rules for application of S1000DA2 Publikationsberedning; A2.1 Informationsanalys; A2.2 Informatikanalys; A3.1 Planera genomförande; A3.2 Planera granskning; A4.3 Genomföra granskning
FMV Information Code List.pdfFMV Information Code ListA2 Publikationsberedning; A4.3 Genomföra granskning
FMV Produktionsmiljö.docxFMV ProduktionsmiljöB2 Bokpublikationer; P2 Produktion; A2.2 Informatikanalys; A3.1 Planera genomförande
FMV Project Decision Points S1000D.pdfFMV Project Decision Points S1000DA2 Publikationsberedning; A4.3 Genomföra granskning
FMV S1000D IPD to PMF converter.pdfFMV S1000D IPD to PMF converterA4.1 Förnödenhetsdataregistrering
Format för tryck och leverans till FBF.docxFormat för tryck och leverans till FBFB0 Inledning
Fördelningslista_2021.xltxFördelningslista_2021A6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor
Förklarande bild.pptxFörklarande bild
Förtydigande beslut angående FM samråd TO.pdfFörtydigande beslut angående FM samråd TO
Gemensamma anvisningar för TO och bokpublikationer.docxGemensamma anvisningar för TO och bokpublikationerB2 Bokpublikationer; B1 Teknisk order
Gemensamma skrivanvisningar för Teknisk Order.docxGemensamma skrivanvisningar för Teknisk OrderB1 Teknisk order
GX Strukturer för MPUB.docxGX Strukturer för MPUB
Handledning - Mall för FMV projektspecifika S1000D-regler.pdfHandledning - Mall för FMV projektspecifika S1000D-regler
Handledning, FMV Business Rules S1000D.pdfHandledning, FMV Business Rules S1000DA2 Publikationsberedning; A2.1 Informationsanalys; A2.2 Informatikanalys; A3.1 Planera genomförande; A3.2 Planera granskning; A4.1 Förnödenhetsdataregistrering; A4.2 Produktionsuppföljning; A4.3 Genomföra granskning
Illustrationsanvisningar.docxIllustrationsanvisningarB1 Teknisk order; B2 Bokpublikationer; B3 Materielvårdsscheman; B4 Materielförteckningar
Instruktion Fördelningslista materielpublikationer.docxInstruktion Fördelningslista materielpublikationerA6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor
Instruktioner för tryck av cd och dvd.docxInstruktioner för tryck av cd och dvd
Kontrollista.docxKontrollistaA4.3 Genomföra granskning
Lathund för tryck av cd och dvd.docxLathund för tryck av cd och dvdA6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor
Levprecblankett B1 - Version 2015-03-01.xlsxLevprecblankett B1 - Version 2015-03-01
M7102-255635E-4-Suggested change of publication.docxM7102-255635E-4-Suggested change of publicationB1 Teknisk order; Lokal hantering av MPUB
Mall för materielpublikationsplan.docxMall för materielpublikationsplanA1 Val av informationskoncept
Nummersättning av Sats- och Tillbehörslistor.docxNummersättning av Sats- och TillbehörslistorB4 Materielförteckningar
Olika aktörers ansvar.docxOlika aktörers ansvarA0 Inledning; C0 Inledning; Regelverk FMV Materielpublikationer
Olika informationskoncept.docxOlika informationskonceptA1.2 Identifiera möjliga informationskoncept
Ord- och definitionslista för materielpublikationer.xlsxOrd- och definitionslista för materielpublikationerRegelverk FMV Materielpublikationer
PMF - Produktion - Grafisk utformning av ST-listor.pdfPMF - Produktion - Grafisk utformning av ST-listorB4 Materielförteckningar
Process Materielpublikationsverksamheten.pdfProcess MaterielpublikationsverksamhetenRegelverk FMV Materielpublikationer; A0 Inledning; B0 Inledning; C0 Inledning; P0 Inledning
Produktion av materielförteckningar.docxProduktion av materielförteckningar
Publikationsuppdrag.docPublikationsuppdragA3.1 Planera genomförande; A4.1 Förnödenhetsdataregistrering
Remiss Yttrande Materielpublikation utg 4.docRemiss Yttrande Materielpublikation utg 4A4 Genomföra produktion; A4.3 Genomföra granskning
Reservdelskataloger.docxReservdelskatalogerB4 Materielförteckningar
Rules for application of S1000D to a specific project.pdfRules for application of S1000D to a specific projectA3.2 Planera granskning; A4.3 Genomföra granskning
S1000D Business Rules för Sjöstridsmateriel 2016-03-07(297370) (0)_TMP.pdfS1000D Business Rules för Sjöstridsmateriel 2016-03-07(297370) (0)_TMP
Sats- och tillbehörslistor.docxSats- och tillbehörslistorB4 Materielförteckningar
Skrivanvisningar för Teknisk Order Allmän, AF.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Allmän, AFB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Drift, DF.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Drift, DFB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order för temporära underhållsåtgärder.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order för temporära underhållsåtgärderB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Modifiering, MF.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Modifiering, MFB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll Apparat, UFA.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll Apparat, UFAB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll för underhållsplan materiel, UHP-M.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll för underhållsplan materiel, UHP-MB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll Marktele, UF.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll Marktele, UFB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll Motor, UFM.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll Motor, UFMB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll System, UFS.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll System, UFSB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll, UF.docxSkrivanvisningar för Teknisk Order Underhåll, UFB1 Teknisk order
Skrivanvisningar för texter gällande miljörisker.docxSkrivanvisningar för texter gällande miljöriskerB0 Inledning; B1 Teknisk order; B2 Bokpublikationer
Speciella instruktioner.docxSpeciella instruktionerA5 Fastställelse
TS CD SSD MS562 utg 1.0_150904.pdfTS CD SSD MS562 utg 1.0_150904
Upphandlingsstöd S1000D.docxUpphandlingsstöd S1000DA2 Publikationsberedning
Utformning av materielpublikationer.docxUtformning av materielpublikationerA2.2 Informatikanalys; B2 Bokpublikationer
Vägledning kravspecifikation materielpublikationer.docxVägledning kravspecifikation materielpublikationerA1.1 Granska målsättningar
Övergripande beskrivning av FMV materielförteckningar.docxÖvergripande beskrivning av FMV materielförteckningar
​​​
Redigera
Kommentar
Process/aktivitet
 
  
B1 Teknisk order
P2 Produktion; A2.1 Informationsanalys
 
  
B2 Bokpublikationer
P2 Produktion; A2.1 Informationsanalys
 
  
B3 Materielvårdsscheman
P2 Produktion; A2.1 Informationsanalys
 
  
B4 Materielförteckningar
P2 Produktion; A2.1 Informationsanalys; A4 Genomföra produktion
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A4.1 Förnödenhetsdataregistrering
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A4.3 Genomföra granskning
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A5.3 Omhänderta master och tryckoriginal
 
  
A5.3 Omhänderta master och tryckoriginal
 
  
Tillkomna och upphävda publikationer
A6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor; A7 Användning och bevakning; A7.1 Publikationsbevakning; A7.3 Upphävande av publikationer
 
  
B3 Materielvårdsscheman
 
  
Inledning och allmänna anvisningar
P2 Produktion
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A2 Publikationsberedning
 
  
B2 Bokpublikationer
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A7.3 Upphävande av publikationer; A7 Användning och bevakning; A5 Fastställelse; B1 Teknisk order; B2 Bokpublikationer
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor; P5 Mångfaldigande
 
  
Länk till PTFL (endast för SFAP med behörighet)
B1 Teknisk order
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor; B0 Inledning
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A4.1 Förnödenhetsdataregistrering; B2 Bokpublikationer
 
  
Endast tillgänglig för FMV, Omdirigering
A6.1 Tillgängliggörande av tryckta publikationer och CD-skivor
 
  
B1 Teknisk order
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A8 Avveckling
 
  
A2.2 Informatikanalys; B0 Inledning; B2 Bokpublikationer
 
  
Endast tillgänglig för FMV
A2 Publikationsberedning
 ​