Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Skip Navigation LinksTO-VMH-skede TO VMH-skede

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

TO-hantering för materiel i vidmakthållandeskede

 

Från 2019-01-01 har Försvarsmakten designansvar för materiel i vidmakthållandeskede.

I fortsättningen tas designbeslut av Försvarsmakten gällande:

 • Fastställande och upphävande av materielpublikationer för materiel i vidmakthållandeskede
 • Tekniska Order (TO) för materiel i vidmakthållandeskede

Detta medför nya rutiner, där rutinen för TO för materiel i vidmakthållandeskede beskrivs i 19FMV1247-6:1.

 

För samtliga Tekniska Order

 • Designansvarig för den tekniska ordern ska vara samma person som har designansvar för den materiel som TO:n huvudsakligen berör. Denna anges med förnödenhetsansvarskod i raden för tekniskt ansvarig.
   

 • Nätverk och aktivitetsnummer som ska ingå i TO under rubriken "Ekonomi" erhålls av FM POL (HKV PROD RPE Prod) för respektive materielområde.

 

För TO för materiel i vidmakthållandeskede

Interimistisk instruktion avseende TO under vidmakthållandeskede beskrivs i 19FMV1247-6:1. Försvarsmaktens beslut finns i FM beslut FM2019-7480:1.

Processen beskrivs schematiskt i figuren nedan.

Förändringar gentemot tidigare rutin

 • Då TO för materiel i vidmakthållandeskede fastställs av Försvarsmakten behöver inget samråd tecknas.

 • TO ska utarbetas i IPT, Integrerat Projekt Team. Medlemmar från Försvarsmakten erhålls från TVK.

 • Vid kvalitetssäkring skickas TO till DITO-administrationen hos FMV tjänsteleverantör, i dagsläget Combitech, för kontroll av publicerbarhet. Detta innebär INTE kontroll av TO:ns tekniska innehåll, utan endast av formalia. Det som kontrolleras anges i följande checklista.

  • Teknisk chef

  • Fastställd: Kan inte fyllas i förrän Beslutet är klart

  • TO-bet

  • Sidnummer

  • VIDAR-referens: Kan inte fyllas i förrän Beslutet är klart.

  • Landskoder: Anges endast för FPL39 och FPL100

  • Modifieringsprioritet

  • Införandeperiod

  • Flygplanssymbol

  • Tillhörigheter

  • Ärendemening

  • Innehållsförteckning

  • Bilagor

  • Tekniskt ansvarig

  • Publikationsansvarig

  • TO-grupp

  • Upphäver

  • Förrådsbeteckning

  • Nätverk: Nätverk och aktivitetsnummer ska i tillämpliga fall anges under rubriken ekonomi. För att erhålla nätverks- och aktivitetsnummer, kontakta FMV POL (HKV PROD RPE Prod) för respektive materielområde. Om rubriknivån inte är aktuell, skriv Ej tillämplig eller N/A eller liknande.

  • Aktivitetsnummer:Nätverk och aktivitetsnummer ska i tillämpliga fall anges under rubriken ekonomi. För att erhålla nätverks- och aktivitetsnummer, kontakta FMV POL (HKV PROD RPE Prod) för respektive materielområde. Om rubriknivån inte är aktuell, skriv Ej tillämplig eller N/A eller liknande.

  • Tomma rubriknivåer

    

 • VIDAR-referens till fastställandebeslut anges i TOns särskilda uppgifter.

 • Jämfört med tidigare rutin (vilken fortfarande gäller för materiel i anskaffningsskede) ersätts fastställandebeslutet med blanketten "Beslut publicering av materielpublikationer för materiel i vidmakthållande" M7102-259615.

Se denna lathund för bl a förtydligande av datummärkning på materielpublikationernas fastställandesida/titelblad.

 

Materielpublikationer utom TO för materiel i Vidmakthållandeskede